O Fundacji

Fundacja NIKA została powołana by realizować cele społecznie i gospodarczo użyteczne. A tak po ludzku? Wybraliśmy kilka równorzędnych priorytetów, które wytyczają kierunki naszego działania. Są to:

  1. Przybliżanie jasnych i ciemnych stron świata cyfrowego;
  2. Kultura i sztuka  oraz podtrzymywanie tradycji narodowych;
  3. Aktywizacja seniorów;
  4.  Promocja zdrowia, w szczególności promowanie wiedzy na temat migreny, wspieranie osób chorych na migrenę, walka z przesądami na temat tej choroby oraz stygmatyzacją chorych;
  5. Edukacja , w tym także edukacja cyfrowa;
  6. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i wspólnot lokalnych.

Cele  Fundacji NIKA

Działamy w obszarze  zwiększania wiedzy  i świadomości na temat świata cyfrowego, który powoli staje się naszym bytem równoległym, a nadal wiele osób nie wie jak sobie w tej rzeczywistości radzić.  Prowadzimy edukację cyfrową dla osób w różnym wieku, w tym także specjalne zajęcia dla seniorów. Poza tym, że rozwiązania cyfrowe stanowią  wielkie ułatwienie   w naszych codziennych zmaganiach a także  są rozrywką  i przynoszą radość, to jednak istnieje także ciemna strony mocy, która ujawnia się często wówczas, kiedy jest już zbyt późno. Dlatego piszemy i ostrzegamy przed negatywnymi zjawiskami związanymi z obecnością w cyfrowym świecie – o hejcie, e-uzależnieniach, dziwnych  praktykach szczególnie osób młodych, które mają miejsce w tej równoległej rzeczywistości.  Proponujemy warsztaty, zajęcia w szkołach, domach kultury.

Podejmujemy aktywność na polu szeroko rozumianego propagowania kultury, sztuki i działalności artystycznej. Koncentrujemy się na upowszechnianiu i pielęgnowaniu polskiej kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, jednak nie zapominamy o kulturze i sztuce światowej. Projekty realizowane w tym obszarze przybliżają odbiorcom te dziedziny, a także zachęcają do współuczestniczenia w praktycznych działaniach twórczych. Tworzymy ofertę aktywnego uczestnictwa w warsztatach szeroko rozumianego rękodzieła i zajęć typu DIY (Do Il Yourself). Wykorzystujemy różne materiały, włóczki, tkaniny, tworzywa, papier. Proponujemy kursy szycia i szydełkowania, robienia świec, mydeł, ozdób na różne okazje.  

Kolejnym naszym kluczowym celem jest ochrona i promocja zdrowia.  W pierwszej kolejności wspieramy chorych na migrenę, zabiegamy o poprawę ich sytuacji formalno-prawnej, o dostępność nowoczesnych terapii, o dostępność leków, wreszcie o zmianę postaw społecznych wobec osób dotkniętych tym schorzeniem. Ponadto dbamy o upowszechnianie wiedzy dotyczącej racjonalnego i zdrowego odżywiania, a także aktywnego stylu życia. Nasze zamierzenia w tym zakresie realizujemy prowadząc bliską współpracę z portalem internetowym www.ZielonyBambus.pl popularyzującym ideę tzw. slow life, a także holistycznego podejścia do człowieka. Szczególną uwagę przykładamy także do zaleceń dietetycznych dedykowanych poszczególnym schorzeniom. 

Edukacja  szkolna pozostaje lekko w tyle w stosunku do potrzeb dzisiejszego świata. Dużo się mówi o wielu niekorzystnych zjawiskach, jakie mają miejsce wśród dzieci i młodzieży takich jak uzależnienie od komputera, agresja, używki, brak autorytetów czy nieprzestrzeganie norm społecznych. No właśnie – wiele się mówi, mniej się robi. Pozostaje ogromny niezagospodarowany obszar emocji i potrzeb, które pozostają niezaspokojone. Tu widzimy swoją rolę.  

Wydaje się, że w sferze  aktywizacji seniorów  zrobiono już wiele, jednak cały czas spora część tej grupy społecznej pozostaje w domach i  nie uczestniczy w życiu społecznym lokalnych społeczności, jednocześnie żyjąc w poczuciu smutku i osamotnienia. Pragniemy wyeliminować to zjawisko. Dlatego podejmujemy próby proponowania seniorom coraz to nowych zajęć i aktywności, które mogą się dla nich okazać interesujące.   

Ostatnim celem, jaki sobie stawiamy to działalność na rzecz organizacji pozarządowych i wspólnot lokalnych. Docelowo chcemy stworzyć i prowadzić MAL (Miejsce Aktywności Lokalnej) oraz współtworzyć i wspierać podmioty ekonomii społecznej.

Fundacja podejmuje szerokie spektrum aktywności w różnych dziedzinach pozornie od siebie oderwanych. Jednak działania te łączą się ze sobą tworząc kompleksową ofertę pomocy dla osób gorzej radzących sobie w życiu. Naszym dążeniem jest zbudowanie takiej propozycji, która zaspokoi  najistotniejsze potrzeby osób, z którymi pracujemy – rozwijanie zainteresowań, zwiększanie umiejętności, budowanie poczucia własnej wartości, tworzenie relacji z innymi ludźmi, realizowanie się w pasjach twórczych, budowanie świadomości społeczno-narodowej.

Naszą naczelną zasadą jest dbałość o to, by osoby, które otaczamy opieką otrzymywały od nas narzędzia by stać się samodzielnym, by zbudować poczucie własnej wartości, by lepiej odnaleźć się w otaczającym świecie. Uważamy, że rozdawanie pieniędzy jest najgorszą formą pomocy, jest niecelowe i demotywujące dla beneficjentów. Dlatego nasi podopieczni dostają od nas wędkę, a nie rybę. Oczywiście kiedy pomoc materialna jest niezbędna staramy się jej udzielić dostępnymi nam metodami, jednak nigdy nikomu nie dajemy pieniędzy do ręki.

Wszystkie cele i założenia Fundacji NIKA zostały określone w Statucie.