Fundacja NIKA została powołana by realizować cele społecznie i gospodarczo użyteczne. A tak po ludzku? Wybraliśmy kilka równorzędnych priorytetów, które wytyczają kierunki naszego działania. Są to:

  1. Aktywizacja seniorów;
  2. Kultura i sztuka;
  3. Edukacja;
  4. Promocja zdrowia;
  5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
  6. Podtrzymywanie tradycji narodowych.

Cele  Fundacji NIKA

Wydaje się, że w sferze aktywizacji seniorów zrobiono już wiele, jednak cały czas spora część tej grupy społecznej pozostaje w domach i  nie uczestniczy w życiu społecznym lokalnych społeczności, jednocześnie żyjąc w poczuciu smutku i osamotnienia. Pragniemy wyeliminować to zjawisko. Dlatego podejmujemy próby proponowania seniorom coraz to nowych zajęć i aktywności, które mogą się dla nich okazać interesujące.   

 

Edukacja szkolna pozostaje lekko w tyle w stosunku do potrzeb dzisiejszego świata. Dużo się mówi o wielu niekorzystnych zjawiskach, jakie mają miejsce wśród dzieci i młodzieży takich jak uzależnienie od komputera, agresja, używki, brak autorytetów czy nieprzestrzeganie norm społecznych. No właśnie – wiele się mówi, mniej się robi. Pozostaje ogromny niezagospodarowany obszar emocji i potrzeb, które pozostają niezaspokojone. Tu widzimy swoją rolę.  

 

Kolejnym naszym kluczowym celem jest propagowanie zdrowia i zapobiegania chorobom poprzez upowszechnianie wiedzy dotyczącej racjonalnego i zdrowego odżywiania, a także aktywnego stylu życia. Nasze zamierzenia w tym zakresie realizujemy prowadząc bliską współpracę z portalem internetowym www.ZielonyBambus.pl popularyzujący ideę tzw. slow life, a także holistycznego podejścia do człowieka. Szczególną uwagę przykładamy także do zaleceń dietetycznych dedykowanych poszczególnym schorzeniom. Fundacja realizuje także projekty związane z popularyzacją wiedzy o chorobach cywilizacyjnych oraz o chorobach będących powodem wykluczenia społecznego a także szerzeniem wiedzy o ich zapobieganiu. 

 

Fundacja podejmuje także aktywność na polu szeroko rozumianego propagowania kultury, sztuki i działalności artystycznej. Koncentrujemy się na upowszechnianiu i pielęgnowaniu polskiej kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, jednak nie zapominamy o kulturze i sztuce światowej. Projekty realizowane w tym obszarze przybliżają odbiorcom te dziedziny, a także zachęcają do współuczestniczenia w praktycznych działaniach twórczych.

 

Ostatnim celem, jaki sobie stawiamy to działalność na rzecz organizacji pozarządowych, a także aktywność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Prowadzimy doradztwo biznesowe dla początkujących przedsiębiorców. Wspieramy trzeci sektor oraz MŚP w procedurach zamówień publicznych i wszędzie tam, gdzie nasza pomoc jest potrzebna. Docelowo chcemy tworzyć i wspierać podmioty ekonomii społecznej. 

 

Wszystkie cele i założenia Fundacji NIKA zostały określone w Statucie.