Statut

Statut Fundacji „NIKA”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 § 1

 1. “Fundacja NIKA”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie:

a) Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984r., Nr 21, Poz.97 z późn. zm.),

b) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

c) postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Barbarę Sakowską zwanej dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Możdżyńską –  w Kancelarii Notarialnej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 26 lok 2, w dniu 22 grudnia 2015 r.

3. Za życia Fundatora jedynie on (z inicjatywy własnej bądź na wniosek Zarządu) może podjąć decyzję o zmianie Statutu.

4. Zmiany w Statucie nie mogą dotyczyć zmiany nazwy Fundacji, zakazu, o którym mowa w § 7 ust 8 pkt b oraz celów, w taki sposób, że będą one sprzeczne z celami pierwotnymi przyjętymi w niniejszym Statucie.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Konstancin-Jeziorna.
 2. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółdzielnie społeczne, spółki kapitałowe a także przystępować do spółek i fundacji. Sposób powołania, struktury, zasady funkcjonowania w/w jednostek określi Zarząd Fundacji.
 5. Fundacja może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach.
 6. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust 5, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd w formie uchwały przyjętej bezwzględną większością 2/3 głosów.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

§ 4

 1. Fundacja może używać pieczęci identyfikującej jej nazwę i siedzibę, a także innych symboli i pieczęci okolicznościowych.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.
 4. Fundacja może ustanawiać stopnie i inne oznaczenia, różnie nazywane, określające osiągnięty stopień wiedzy w ramach działalności edukacyjnej, szkoleniowej i naukowej prowadzonych przez Fundację.

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

 § 5

 1. Fundacja została powołana dla realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych.
 2. Celami fundacji są:

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

d) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

e) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój wiadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

f) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

g) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

h) ochrona i promocja zdrowia;

i) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

l) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

m) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

n) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;

                 o) działalność charytatywna;

                 p) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

                 q) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

                 r) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

                 s) turystyka i krajoznawstwo;

                 t) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

                 u) promocja i organizacja wolontariatu;

                 v) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

            w) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. powyżej.

§ 6

 1. Fundacja może prowadzić działalność w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 3. Fundacja może zlecać wykonywanie usług Członkom Zarządu w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.
 4. Fundacja może zatrudniać pracowników oraz współpracować z wolontariuszami.

§ 7

 1. Działania Fundacji w obszarze pomocy społecznej kierowane będą do osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji materialnej, osób niepotrafiących się odnaleźć w otaczającej rzeczywistości, rodzin niepełnych oraz dysfunkcyjnych.
 2. Działania Fundacji w obszarze propagowania kultury, sztuki i działalności artystycznej powinny być ukierunkowane na upowszechnianie i pielęgnowanie polskiej kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, a także uzupełniająco na popularyzację kultury i sztuki światowej. Projekty realizowane w tym obszarze powinny przybliżać beneficjentom te dziedziny także poprzez aktywne ich współuczestniczenie w działaniach twórczych.
 3. Działania Fundacji w obszarze propagowania zdrowia i zapobiegania chorobom koncentrować się będą wokół propagowania i upowszechniania idei racjonalnego i zdrowego odżywiania oraz zaleceń dietetycznych szczególnie dedykowanych poszczególnym schorzeniom. Ponadto aktywność Fundacji na tym polu uwzględniać będzie promowanie i popularyzację idei tzw. slow life, a także holistycznego podejścia do człowieka. Fundacja może także realizować projekty związane z popularyzacją wiedzy
  o chorobach cywilizacyjnych oraz o chorobach będących powodem wykluczenia społecznego a także szerzeniem wiedzy o ich zapobieganiu.
 4. Działania Fundacji w każdym obszarze działań muszą koncentrować się na dostarczaniu rozwiązań wspierających samodzielność beneficjentów we wszystkich sferach życia tj. rozwiązań budujących ich poczucie własnej wartości, rozwijaniu wiedzy i umiejętności, wzrostu ich świadomości społeczno-prawnej, niwelowaniu braków wynikających z dysfunkcyjnych środowisk, w których żyją.
 5. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w zakresie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego (z zastrzeżeniami poniżej) poprzez:

a) organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów w zakresie celów statutowych Fundacji;

b) organizowanie i prowadzenie doradztwa zawodowego;

c) organizowanie imprez edukacyjnych, promocyjnych i kulturalnych (pokazów, prelekcji, koncertów, wykładów, spotkań, wystaw, festiwali, konkursów, dyskusji) w zakresie celów statutowych Fundacji;

d) organizowanie i udzielanie porad prawnych w zakresie celów statutowych Fundacji;

e) organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej w zakresie celów statutowych Fundacji;

f) wsparcie w organizacji codziennych czynności życiowych dla osób chorych i niepełnosprawnych;

g) organizowanie form wzajemnej pomocy beneficjentów świadczonej sobie na zasadach wzajemności;

h) organizowanie i prowadzenie wydarzeń dla dzieci (w szczególności dla na rodzin dysfunkcyjnych i niepełnych) mających za zadanie niwelowanie braków właściwych wzorców w wychowaniu;

i) organizowanie targów i wystaw;

j) działalność edukacyjną, promującą i informacyjną w zakresie celów statutowych Fundacji;

k) organizowanie zajęć terapeutycznych poprzez sztukę oraz terapii sensorycznej;

l) organizacji kampanii społecznych i medialnych w zakresie celów statutowych Fundacji (tylko działalność nieodpłatna);

m) organizowanie wyjść do muzeów, teatrów, wystaw dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, samotnych, rodzin dysfunkcyjnych, dzieci z placówek opiekuńczych, seniorów, osób niepełnosprawnych,

n) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej w zakresie celów statutowych Fundacji;

o) doradztwo z zakresie zamówień publicznych dla MŚP, dla podmiotów NGO oraz ekonomii społecznej (tylko działalność nieodpłatna);

p) organizowanie i prowadzenie spotkań indywidualnych i warsztatów z dietetykiem i psychodietetykiem;

q) prowadzenie kampanii mających na celu spowodowanie wycofania przez producentów żywności substancji szkodliwych dla zdrowia (tylko działalność nieodpłatna);

r) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, ośrodkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

6. Fundacja realizuje działalność gospodarczą w zakresie:

a) działalności poligraficznej w zakresie wspierającym działania statutowe Fundacji;

b) działalności fotograficznej na potrzeby wydawnictw Fundacji, jej stron i portali internetowych;

c) działalności reklamowej poprzez udostępnienie miejsca na reklamę w wydawnictwach Fundacji, na stronie internetowej Fundacji oraz portalach redagowanych przed Fundację z zastrzeżeniem, że treść zamieszczanych tam reklam nie może być sprzeczna z ideami promowanymi przez Fundację;

d) doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania dla MŚP, dla podmiotów NGO oraz ekonomii społecznej;

e) prowadzenia sklepów internetowych;

f) prowadzenie portali internetowych;

g) usługi sprzątania świadczone w ramach realizacji celów statutowych określonych w § 5 ust 2 pkt. b i c;

h) usługi utrzymania terenów zieleni świadczone w ramach realizacji celów statutowych określonych w § 5 ust 2 pkt. b i c;

i) usługi remontowo-budowlane świadczone w ramach realizacji celów statutowych określonych w § 5 ust 2 pkt. b i c;

j) sprzedaż biżuterii, wyrobów tekstylnych i wyrobów artystycznych powstałych w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.

7. Niniejszy Statut zabrania:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, w tym beneficjentów Fundacji (z wyjątkiem zabezpieczeń zobowiązań Fundacji w przypadku zaciągania przez nią np. kredytów na rzecz działań statutowych);

b) udzielania bezzwrotnego wsparcia gotówkowego dla beneficjentów Fundacji (dawania pieniędzy do ręki beneficjentom oraz rozdawania pieniędzy);

c) przekazywania lub wykorzystywania jej majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z realizacji celu statutowego,

d) przyjmowania darowizn od producentów broni, alkoholu i papierosów oraz zakładów bukmacherskich.

Rozdział III

Majątek Fundacji

 § 8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4000,00 PLN (słownie: cztery tysiące PLN), wniesiony przez Fundatora. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę: 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc PLN).
 2. Majątek Fundacji stanowią ponadto:

a) dochody uzyskane przez Fundację,

b) dalsze świadczenia rzeczowe i pieniężne świadczone przez Fundatora,

c) prawa majątkowe przysługujące Fundacji lub nabyte przez nią, w tym wartości niematerialne i prawne,

d) ruchomości, nieruchomości i środki finansowe pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie działalności mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków i zapisów zarówno krajowych jak i zagranicznych,

b) dotacji i subwencji grantowych, funduszy publicznych krajowych i zagranicznych (w tym Unii Europejskiej),

c) dotacji otrzymywanych od organizacji społecznych, instytucji, osób fizycznych i organów administracji publicznej,

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości oraz praw majątkowych,

e) odsetek od kont i lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

f) dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach,

g) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

h) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

i) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

j) nawiązek i wpłat sądowych,

k) każdego innego źródła dochodów nie zabronionych przez prawo.§ 10

 1. Darczyńca, przekazujący Fundacji środki majątkowe, pochodzące z darowizn, spadków i zapisów może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Zarząd Fundacji

 § 11

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym z Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
 4. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Fundator. Powołuje on także Członków Zarządu. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani przez Fundatora na okres 2 – letnich kadencji. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być wybrani ponownie po zakończeniu kadencji.
 5. W przypadku rezygnacji Fundatora z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, powołuje on nowego Prezesa Zarządu.
 6. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów, o ile Statut nie wymaga bezwzględnej większości 2/3 głosów. W razie niemożności podjęcia uchwały głos Prezesa Zarządu Fundacji jest decydujący.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku rezygnacji członka Zarządu składanej na ręce pozostałych Członków Zarządu, śmierci lub odwołania decyzją Fundatora oraz wygaśnięcia kadencji.
 8. Zarząd może działać w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin pracy Zarządu.
 9. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał.
 10. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub Fundatora, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
  a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 11. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 12. W szczególnych przypadkach uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres e – mail wyznaczonego przez Członka Zarządu lub poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Zarządu.

§ 12

 1. Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 2. Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji o wartości powyżej 50 000 zł (słownie pięćdziesięciu tysięcy zł) wymagane jest współdziałanie co najmniej Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń woli w sprawach przyjęcia spadków wymagane jest współdziałanie co najmniej Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.
 4. Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji z zakresu prawa pracy uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
 5. W sprawach, w których stroną umowy z Fundacją jest jeden z członków Zarządu Fundacji, Fundację reprezentują dwaj inni członkowie Zarządu Fundacji.

§ 13

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) prowadzenie wszelkich spraw Fundacji;

b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

c) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności;

d) uchwalanie regulaminów, w tym regulaminu organizacyjnego,

e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Fundatora,

h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

i) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian Statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

2. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów związanych z wykonywaniem swych funkcji.

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę na rzecz Fundacji, z zastrzeżeniem § 14 ust 5.

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej

§ 14

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji, jej działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej, zaś w ramach działalności statutowej wyodrębniona jest działalność odpłatna i nieodpłatna.
 3. Majątek Fundacji może zostać przeznaczony na:

a) realizację celów statutowych Fundacji,

b) koszty działalności Fundacji z uwzględnieniem wynagrodzenia Zarządu, osób zatrudnionych w Fundacji lub współpracujących z Fundacją na podstawie innych umów,

c) działalność gospodarczą Fundacji służącą realizacji jej celów.

4. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) z prowadzenia działalności statutowej odpłatnej oraz z prowadzonej działalności gospodarczej jest przeznaczony w całości na prowadzenie działalności statutowej.

5. Wynagrodzenia Zarządu są uzależnione od zaangażowania poszczególnych osób w prowadzenie spraw Fundacji oraz od jej sytuacji finansowej.

6. Fundacja może tworzyć fundusze celowe oraz rezerwowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy, uchwalone przez Zarząd odrębnie dla każdego funduszu.

7. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

8. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Zarząd może podjąć uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych
  i majątku Fundacji.
 2. Za życia Fundatora likwidacja Fundacji wymaga zgody Fundatora.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tymcelu przez Fundatora. Fundacja może dla efektywnego realizowania swoich celów połączyć się z inną fundacją. Decyzję
  o połączeniu podejmuje Zarząd w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów.

Podpis Fundatora
Barbara Sakowska