Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Fundacja NIKA

Wstęp Deklaracji

Fundacja Nika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu http://www.nika.org.pl Fundacja Nika.

Dane teleadresowe jednostki:

Fundacja Nika
05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 21 D/36

Kontakt do administracji Fundacja Nika:
Tel.: +48 606-831-447

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie www Fundacja Nika

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową
  2. możliwość włączenia czytelnej czcionki
  3. możliwość zmiany rozmiaru tekst
  4. możliwość zmiany odstępów od akapitów, między wierszami, między słowami, między liniami
  5. wyróżnienie odnośników
  6. użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie bez używania myszki
  7. staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Fundacja Nika oraz audytu zewnętrznego.RAPORT (pdf, 245kB)

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: fundacja@nika.org.pl.
Telefon: +48 606-831-447

Procedura wnioskowo-skargowa

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na dane teleadresowe Fundacja Nika lub adres e-mail: fundacja@nika.org.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Fundacja Nika.

Dodatkowe informacje:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Fundacja Nika zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynków i pomieszczeń poprzez wsparcie innej osoby.

USTAWA z dnia 19 lipca 2019r o zapewnianiu dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami – art. 6,

Dostępność architektoniczna – minimalne warunki

Obowiązki wynikające z Ustawy Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren Fundacja Nika. Dostęp alternatywny
Zapewnienie możliwości poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami,

 

Przestrzenie komunikacyjne budynków Fundacja Nika są wolne od barier poziomych. Komunikacja pozioma w korytarzach jest na jednym poziomie. Komunikacja pionowa – zawiera bariery w postaci schodów. Poruszanie się po piętrach i pomiędzy piętrami realizowane jest poprzez dostęp alternatywny. Fundacja Nika zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń(z wyjątkiem technicznych) w budynku

 

Fundacja Nika zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Istnieje również możliwość kontaktu z administracją Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w inny sposób tj. online poprzez platformę do wideokonferencji ZOOM.

 

Umożliwienie nawigacji wewnątrz budynku w szczególności osobom z wadami wzroku oraz słuchu Nawigacja wewnątrz budynków realizowana jest poprzez dostęp alternatywny. Fundacja Nika zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Umożliwienie wejścia do budynku z psem asystującym,

 

Fundacja Nika zapewnia możliwości wejścia do budynku z psem asystującym. Poruszanie się po placu w budynku i pomiędzy piętrami realizowane jest poprzez dostęp alternatywny. Fundacja Nika zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz zapewnienie wsparcia technicznego
Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkim w tym osobom z niepełnosprawnościami.

 

W budynkach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni bezpieczną ewakuację zapewniają oznaczenia dróg ewakuacyjnych tj. tablice informacyjne. Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania realizowane jest poprzez dostęp alternatywny. Fundacja Nika zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz zapewnienie wsparcia technicznego

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. Fundacja Nika nie zapewnia obsługi poprzez komunikowanie się  językiem migowym.
  2. Fundacja Nika nie posiada instalacji i urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.