knowledge-1052010_1280

Fundacja NIKA świadczy usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie stosowania procedur zamówień publicznych. Nasze usługi kierujemy w szczególności do MŚP, podmiotów III sektora a także podmiotów ekonomii społecznej. Pomagamy tym, którzy chcą zaistnieć na rynku zamówień publicznych i pozyskiwać tą drogą nowych zleceniodawców, a także tym, którzy z uwagi na warunki udzielonych dotacji muszą przeprowadzić postępowanie przetargowe dla wyłonienia podwykonawców własnych zleceń.  

Zamówieniami publicznymi zajmujemy się od 2001 r.  Nasze doświadczenie i rzetelność pozwalają bezpiecznie przeprowadzić naszych Klientów przez meandry zamówień publicznych. Do każdego Klienta i każdego postępowania przetargowego podchodzimy w sposób indywidualny, starając się dobrze zrozumieć potrzeby naszych Mocodawców. Oferujemy w ten sposób produkt „szyty na miarę”, który racjonalizuje działania naszych Klientów zmierzające do osiągnięcia zakładanych celów.  

Usługi doradzcze

Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie/pozyskanie zamówienia publicznego.

Wykonawcom oferujemy:

 1. Analizę formalno-prawną zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 2. Wsparcie w przygotowaniu oferty przetargowej;
 3. Przygotowywanie pism kierowanych do Zamawiającego w toku postępowania;
 4. Ocenę złożonych ofert konkurencyjnych w aspekcie fomalno-prawnym oraz pomoc w ocenie tych ofert pod względem merytorycznym;
 5. Opracowywanie dokumentów odwołania;
 6. Reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

 

Zamawiającym oferujemy:

 1. Opracowywanie formalno-prawnych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
 2. Wsparcie w opracowywaniu merytorycznej części SIWZ (tj. opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert);
 3. Przygotowanie ogłoszeń niezbędnych do prawidłowego wszczęcia postępowania;
 4. Przygotowanie istotnych postanowień umowy;
 5. Ocenę złożonych ofert w aspekcie fomalno-prawnym oraz pomoc w ocenie ofert pod względem merytorycznym;
 6. Prowadzenie dokumentacji postępowania przetargowego;
 7. Przygotowywanie pism kierowanych do Wykonawców w toku postępowania;
 8. Opracowywanie odpowiedzi na odwołanie;
 9. Reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą; 
 10. Przeprowadzenie pełnych procedur o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Zamawiającego.

Możliwe formy współpracy:

 1. Stała umowa dotycząca współpracy oparta o miesięczne wynagrodzenie za określoną ilość godzin poświęconych na szeroko rozumiane doradztwo w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.
 2. Umowa dotycząca współpracy związanej z konkretnym postępowaniem przetargowym.
 3. Jesteśmy otwarci na inne propozycje współpracy w zależności od Państwa potrzeb i oczekiwań. 

 

Przywiązujemy dużą wagę do obiektywizmu naszych opinii, dlatego nie przyjmujemy jednocześnie zleceń, mogących potencjalnie powodować konflikt interesów lub budzić wątpliwości co do naszej bezstronności. Posiadamy poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”. 

Współpracujemy z kancelariami prawnymi, które w razie potrzeby wspierają nasze działania na wszelkich polach oraz świadczą usługi w zakresie pomocy prawnej polegające na sporządzaniu opinii prawnych oraz zastępstwie procesowym przez Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami.

 

Współpracujemy również z jednym z największych w Polsce brokerów ubezpieczeniowych, posiadającym ogólnopolską sieć przedstawicielstw oraz wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów publicznych. Nasz Partner wspiera nasze działania w zakresie zamówień publicznych tak, aby minimalizować ryzyko naszych Klientów podczas realizacji kontraktów będących wynikiem udzielenia zamówień publicznych. 

Świadczymy także usługi szkoleniowe w zakresie zamówień publicznych. Z zakresem proponowanych szkoleń można zapoznać się tutaj.

Wypracowany zysk ze świadczonych usług przeznaczamy w całości na cele statutowe Fundacji, dlatego zlecając nam usługi w zakresie zamówień publicznych, automatycznie wspierasz naszych podopiecznych.

Skontaktuj się z nami juz dziś!

Zapraszamy do współpracy!